Injustering av värmesystem och kylsystem

Värmesystem och kylsystem måste vara i balans, vi hjälper dig!

Injustering

En förutsättning för effektiv reglering är att de flöden som finns i värmeanläggningar och kylaggregat är anpassade för de driftsförhållanden som kan förekomma. Detta innebär att man ställer in flödena efter de beräknade förutsättningarna. Med injusterade system kan anläggningen arbeta optimalt, det vill säga leverera rätt effekt till respektive lokal. Resultatet blir ökad komfort och en minskad energiförbrukning.

Injustering värmesystem

Injustering av värmesystem

I ett hus med rätt injusterat värmesystem har alla rum samma möjlighet att få värme. Om värmesystemet är dåligt injusterat finns det områden som är antingen för varma eller för kalla. Oftare än man tror kan shuntgrupper som fördelar värmen vid undercentraler vara felkopplade, eller ventiler längre ut i ledningsnätet läcka eller sitta felvända. Då stryps, ökas eller fördelas flödet av värmevatten felaktigt i ledningsnätet. En grundlig genomgång kan därför vara motiverad.

En injustering av ett vattenburet värmesystem bör genomföras så snart som värmebalansen i byggnaden ändras, till exempel efter större ombyggnader, framför allt om klimatskalet åtgärdas när verksamheten i byggnaden ändras. Utöver detta är injusteringen en "färskvara" som behöver upprepas regelbundet. En bra tumregel kan vara att göra om injusteringen av värmesystemet cirka vart tionde år.

Principen vid en injustering är att ställa in motståndet i rörslingorna genom att skruva åt eller öppna ventiler, så att alla slingor i systemet har samma motstånd. Den dimensionerande slingan, det vill säga den som har störst tryckfall från början, ska vara i stort sett öppen. Arbetet utförs av en fackman. En lyckad injustering av värmesystemet innebär att byggnadens medeltemperatur sänks. En tumregel är att energibesparingen – och värmekostnaderna - sänks 5 procent för varje grad som medeltemperaturen sänks.

Injustering kylsystem

Injustering av kylsystem

Injustering av kylsystem är inte helt olikt injusteringen av ett värmesystem. Principen för alla vätskeburna system är densamma, att vattnet ska fördela sig jämnt mellan alla förbrukare i systemet. Vid injusteringen av kylsystemet beräknar man först vilka vattenflöden som ska nå varje kylbatteri. Därefter ställer man in rätt värden på varje ventil och avslutar sedan med att mäta in flöden på alla ventiler för att säkerställa att kylsystemet fungerar som det ska.

Kontaktkformulär